Masterate in inginerie si management

Antreprenoriat

Facultatea de Inginerie Industriala, Robotica si Managementul Productiei
Domeniul de studii universitare: Inginerie si Management
Durata: 2 ani (4 semestre)
Număr de credite: 120 credite ECTS

Coordonator program:
Prof. Dr. Ing., Ec. Laura Bacali
Conf. Dr. jr. Roxana Cordos
informatii: contact@ingineriesimanagement.ro

Misiunea programului este de a forma specialişti capabili să-şi creeze şi să-şi conducă propria afacere, să opteze pentru o carieră managerială în organizaţii private sau publice, sau să ocupe poziţia de consultant şi formator în diferite domenii ale managementului şi marketingului organizaţiilor.

Competenţe profesionale:

– Capacitatea de a dezvolta  intreprinderi inovative;
– Capacitatea de a gestiona  intreprinderi competitive;
– Capacitatea de comunicare-promovare a afacerii;
– Formularea, implementarea şi controlul strategiei de afaceri;
– Formularea de proiecte de finanţare şi monitorizarea implementării acestora;
– Consiliere pentru dezvoltarea IMM-urilor competitive pe piata.

  Competente transversale:

– Capacitatea de a lua decizii manageriale în condiţii de risc ridict, găsirea de soluţii creative pentru atenuarea conflictelor care apar în mediul organizaţional intern şi extern;
– Formularea unor tehnici şi proceduri adecvate pentru evaluarea resursei umane, stimularea comunicării şi a muncii în echipă;
– Dezvoltarea continuă a competenţelor antreprenoriale.

Managementul sistemelor logistice

Facultatea de Inginerie Industriala, Robotica si Managementul Productiei
Domeniul de studii universitare: Inginerie si Management
Durata: 2 ani (4 semestre)
Număr de credite: 120 credite ECTS

Coordonator program:
Conf. Dr. Ing. Radu Vlad
informatii: contact@ingineriesimanagement.ro

Programul de master “Managementul sistemelor logistice” a fost inclus în oferta educaţională a Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca ca urmare a creşterii cererii de specialişti în domeniul logisticii. Oraşul Cluj-Napoca are şansa devenirii unui puternic centru logistic regional având în vedere poziţia sa geografică, caracteristicile infrastructurii de transport şi natura activităţilor desfăşurate de agenţii economici existenţi în cadrul municipiului sau în zonele apropiate acestuia.

Ţinând cont de aceste elemente favorizante, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca şi-a propus să formeze competenţele necesare unui logistician printr-un program de studiu a cărui misiune este: „pregătirea de analişti sau cadre pentru poziţii de conducere de vârf în organizaţii al căror obiect de activitate este legat de producerea, stocarea şi transportul bunurilor”.

Programul face parte din categoria programelor de master de profesionalizare şi ca urmare activităţile educaţionale sunt orientate cu precădere spre dobândirea competenţelor identificate de organizaţiile profesionale din domeniul logisticii. Competenţele pe care le asigură programul sunt:

– competenţe manageriale, care presupun acumularea de cunoştinţe şi formarea de deprinderi şi abilităţi necesare gestionării resursei umane, a relaţiilor dintre părţile implicate precum şi în formularea strategiei şi a politicilor de gestionare a lanţurilor logistice;
– competenţe inginereşti, definite de capacitatea de a îmbunătăţii funcţionarea sistemelor logistice şi de a utiliza modele matematice în scopul optimizării organizării, planificării şi controlului transferului bunurilor în toate cele trei faze generice ale activităţii economice: aprovizionare, producţie şi desfacere;
– competenţe cu caracter informaţional, care presupun capacitatea de a utiliza produse software specializate şi de a contribui la proiectarea sistemului informatic menit să faciliteze transferul de informaţii între părţile implicate în lanţurile logistice.

Din dorinţa ca procesul de formare să conducă la rezultate cât mai apropiate de cerinţele pieţei forţei de muncă, programul de studiu acordă o atenţie deosebită activităţii practice. Aceasta este considerată parte integrantă a procesului de formare a competenţelor specifice prin crearea acelui mediu de învăţare care să asigure:

– contactul studenţilor cu problemele reale ale agenţilor economici;
– aplicarea/validarea cunoştinţelor asimilate în cadrul cursurilor.

Ca urmare activităţile practice se desfăşoară pe baza unei metodologii construită în jurul a două concepte: al învăţării bazate pe proiecte (project-based learning) şi cel al învăţării centrate pe probleme specifice (problem-based learning). In consecinţă, procesul educaţional presupune:

– efectuarea unor proiecte a căror temă este propusă de agenţi economici, cadrele didactice asociate programului sau cursanţi,
– implicarea cursanţilor în activităţi desfăşurate în echipe de 2-3 persoane, în care aceştia trebuie să rezolve prin colaborare probleme specifice tematicii activităţii de practică,
– asumarea de către cadrele didactice a rolului de facilitator al procesului de învăţare.

Management si inginerie in afaceri

Facultatea de Inginerie Industriala, Robotica si Managementul Productiei
Domeniul de studii universitare: Inginerie si Management
Durata: 2 ani (4 semestre)
Număr de credite: 120 credite ECTS

Coordonator program:
Prof. Dr. Ing. Florin Lungu
Conf. Dr. Ing. Daniel Filip
informatii: contact@ingineriesimanagement.ro

Misiune

“Management şi inginerie în afaceri” este un program universitar de profesionalizare, al cărui principal obiectiv este acela de furniza pieţei muncii o calificare universitară de nivel 7 EQF, valoroasă şi relevantă pentru cerinţele sale actuale. Calificarea „Management şi inginerie in afaceri” are un caracter multidisciplinar şi solicită cunoştinţe solide din domenii diferite (inginerie, economie, matematică).

Competenţe

– Capacitatea de înţelegere a realităţilor organizationale precum si ale mediului economico-social
– Capacitatea de analiză diagnostic şi de evaluare a intreprinderii/afacerii
– Capacitatea de elaborare şi implementare a strategiilor organizaţionale
– Capacitatea de asumare a responsabilităţilor, de a lua  decizii şi de gestiune a schimbărilor în organizaţie
– Capacitatea de a desfăşura activităţi de consultanţă
– Abilităţi de comunicare, motivare şi antrenare a subalternilor

Programul de studii pregăteşte şi/sau perfecţionează: manageri de diferite niveluri.

– conducător firmă mică;  patron (girant) în diferite tipuri de afaceri
– consultant în management
– director general societate comercială
– director societate comercială
– manager general
– şef departament